Ochrona Danych Osobowych

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) Instytut Matki i Dziecka informuje, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER), mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
 2. Instytut Matki i Dziecka mający siedzibę przy ul. Kasprzaka 17A, 01-211 Warszawa jest Beneficjentem programu, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych osób uczestniczących w realizacji projektu „Choroby genetycznie uwarunkowane – edukacja i diagnostyka”.
 3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie:
  1. w odniesieniu do zbioru „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”:
 4. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.);
 5. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.);
 6. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.);
  1. w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”:
 7. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;
 8. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006;
 9. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.);
 10. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami, a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1).
 11. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w formie tradycyjnej (papierowej) i elektronicznej.
 12. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Choroby genetycznie uwarunkowane – edukacja i diagnostyka”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości, działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER oraz na potrzeby bieżących kontaktów oraz w celu spełnienia obowiązków wynikających z RODO np. w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość zamieszczoną w formularzu kontaktowym na stronie internetowej:  na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO); wydawania upoważnień lub zachowania potwierdzenia spełnienia obowiązku informacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO – do upływu terminów przedawnienia.
 • Państwa dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Centrum Projektów Europejskich z siedzibą ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa, beneficjentowi realizującemu projekt – Instytutowi Matki i Dziecka oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu – z wykazem tych podmiotów można zapoznać się w siedzibie Instytutu Matki i Dziecka.
 • Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane:
  •  podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta;
  • w formie powierzenia specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER;
  • właściwym organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
  •  oraz w ramach informacji publicznej w przypadku Państwa udziału w zamówieniach publicznych;
  • na rzecz podmiotów z którymi administrator lub beneficjent zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zleceniobiorcą świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, a także bankom, kurierom, Poczcie Polskiej S.A., ubezpieczycielom.
 • Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia lub uczestnictwa w innej formie realizacji projektu, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia lub realizacji zadań w ramach projektu.
 • W celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków w projekcie Państwa dane osobowe takie jak imię (imiona), nazwisko PESEL, nr projektu, data rozpoczęcia udziału w projekcie, data zakończenia udziału w projekcie, kod tytułu ubezpieczenia, wysokość składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, wysokość składki z tytułu ubezpieczenia wypadkowego mogą być przetwarzane w zbiorze „Zbiór danych osobowych z ZUS”, którego administratorem jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. Przetwarzanie tych danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie[1]:
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
   17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia
   17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,
  • ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1778 , z późn. zm.).
 • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 oraz zakończenia obowiązywania archiwizowania dokumentacji.
 • W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Administratora wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: iod@miir.gov.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych Beneficjenta Tomaszem Andrasikiem, tel. 22 32 77 394, adres poczty elektronicznej iod@imid.med.pl.
 • Posiadają Państwo prawo: dostępu do danych, do otrzymania kopii danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania podjętego przed jej wycofaniem.

W razie niemożności spełnienia żądania, poinformujemy Państwa podając podstawę odmowy niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia żądania.

 1. Jeśli uznają Państwo, że przetwarzamy dane niezgodnie z RODO mogą Państwo wnieść na nas skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka


[1] Przetwarzanie danych osobowych w zbiorze Zbiór danych osobowych z ZUS dotyczy sytuacji, w której umowa o dofinansowanie projektu została zawarta z Beneficjentem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub Wojewódzki Urząd Pracy.

Rozmiar Czcionki
Kontrast