Strona główna

Nieodpłatne kursy dla lekarzy, diagnostów i techników laboratoryjnych, studentów i innych specjalistów, w latach 2019 – 2021 w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE.

Postęp w zakresie specjalistycznej wiedzy medycznej, rozwoju technologii i metod postępowania diagnostycznego i terapeutycznego umożliwia diagnozowanie i leczenie dolegliwości dotychczas nierozpoznawanych lub z powodu niedostępności technologii i wiedzy błędnie kwalifikowanych. Połączenie unikatowej wiedzy i technologii ma szczególne znaczenie w obszarze chorób genetycznie uwarunkowanych, w tym wrodzonych wad metabolizmu. Upowszechnianie tej wiedzy i realne zwiększenie dostępności do nowoczesnych metod diagnostyczno-terapeutycznych jest celem tych kursów.

Kursy będą realizowane w okresie 2019-2021 przez Instytut Matki i Dziecka i przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego przy współpracy z Instytutem Matki i Dziecka (kursy z zakresu Bioinformatyki).

I. Ogólna tematyka i cele kursów II. Realizatorzy kursów III. Partnerzy Ponadnarodowi i Partner Krajowy
Rozmiar Czcionki
Kontrast

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) Instytut Matki i Dziecka informuje, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
  2. Instytut Matki i Dziecka jest Beneficjentem programu, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych osób uczestniczących w realizacji programu.
  3. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym realizującego Program Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).
  4. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Administratora wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: iod@miir.gov.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych Beneficjenta adres poczty elektronicznej iod@imid.med.pl.
  5. Posiadają Państwo prawo: dostępu do danych, do otrzymania kopii danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania podjętego przed jej wycofaniem.

W razie niemożności spełnienia żądania, poinformujemy Państwa podając podstawę odmowy niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia żądania.

  1. Jeśli uznają Państwo, że dane przetwarzane są niezgodnie z RODO mogą Państwo wnieść na nas skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych znajdą Państwo na stronie internetowej Instytutu pod adresem: edu-metgen.imid.med.pl lub chorobygenetycznieuwarunkowane.imid.med.pl w zakładce – Ochrona danych osobowych.

Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka